Denkai AmericaOn April 1, 2020 Oak-Mitsui™ became Denkai America, Inc. a wholly owned subsidiary of Nippon Denkai, Ltd.